Forældreinformation

Skolen ønsker et godt og tæt samarbejde med forældrene. Vi anser det for afgørende for elevernes udbytte af deres uddannelse hos os, at forældrene er velorienterede om skolen, og at de bliver engagerede i skolens liv.

Derfor gør vi meget ud af informationer til og samtaler med forældrene. Få uger efter skolestart afholdes et møde for forældre og elever i de nye 1. klasser. Formålet med dette møde er at give forældrene et indtryk af de unges nye arbejdsplads. Forud for det endelige studieretningsvalg indbyrdes forældrene til et orienteringsmøde. Forældrene vil have mulighed for en konsultation med faglærerne.

Gymnasiet har et righoldigt socialt og kulturelt liv, som man kan holde sig orienteret om på vores hjemmeside. Vi er glade for den store forældreopbakning om arrangementer såsom forårskoncerten, musicalen og det store skolebal.

Vigtige datoer i skoleåret 16/17
 6. september: Forældremøde for 1g og 1hf
 7. september: 1hf'ernes valg af kreafag og andet fremmedsprog
15. november: Orienteringsmøde om studieretningsvalg, forældremøde og konsultation
 1. december: 1g'ernes endelige valg af studieretning
 4. januar: Studieretningsforløbet indledes
28. januar: Det store skolebal
28. april: Forårskoncert
Se skolens kalender og se ferieplanen for skoleåret 2016/2017

STX
Uddannelsen består af et ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Klasserne i grundforløbet dannes ud fra elevernes foreløbige valg af studieretning. Fagenes undervisning i grundforløbet er koordineret på tværs af klasser, således at eleverne har mulighed for at skifte klasse i forbindelse med det endelige valg af studieretning. Læs mere om grundforløbet.

Forud for det endelige valg af studieretning i starten af december vil eleverne modtage en grundig vejledning, ligesom forældrene indbydes til en orienteringsaften. Skolen uddyber seks studieretninger. Se skolens studieretninger.

HF
HF er en 2-årig anvendelsesorienteret og studieforberedende ungdomsuddannelse. Alle kursister på hf får en tutor, som giver studierelateret vejledning og støtte i løbet af uddannelsen. Læs mere om hf.

Lectio
På Lectio kan eleverne/kursisterne se deres skema, fraværoplysninger, forsømmelser, lektier, afleveringer, karakter mv. Fra den offentlige adgang kan man som forældre se elevernes skema, kalender og meddelelser. Se Lectio

IT
Fra skoleåret 16/17 og fremefter overgår vi ved skriftlig eksamen gradvist til digital prøveafvikling, hvor opgavesæt både udleveres og afleveres digitalt. Det forudsættes her, at eleverne selv medbringer computer med internet- / wi-fi adgang. Undervisningsministeriet har informeret om, at der ved den skriftlige prøveafvikling vil kunne benyttes PC, Mac, iPad og alle de mest almindelige platforme. 

Også ved skriftlige prøver, som endnu ikke er med i nævnte digitale prøveafvikling med både udlevering og aflevering digitalt, kan eleverne benytte pc. Det forudsætter, at eleverne selv medbringer fuldt udstyr inkl. printer til udskrift.

Skolen tilbyder gratis Microsofts Office -pakke og elektroniske ordbøger. Alle nye elever informeres herom på møde i begyndelsen af skoleåret.

Mødepligt og fravær

Der er mødepligt ved alle undervisningsaktiviteter og pligt til at aflevere de skriftlige opgaver. Lærerne registrerer fravær og manglende afleveringer. Der findes ikke lovligt fravær - lægekonsultation, tandlægebesøg, køretimer m.v. bør ligge udenfor skoletiden. Ved fravær skal eleverne angive fraværårsag i Lectio. Se skolens studie- og ordensregler.

Sygdom
Ved længerevarende sygdom og ved særlige forhold bør skolen kontaktes. Ved sygdom under eksamen eller ved større skriftlige opgaver kræver skolen normalt en lægeerklæring.

Studievejledning
På Nakskov Gymnasium og HF har vi to studievejledere, Rikke Kølskov Sørensen (RS) og Boris Flindt-Jensen (BJ), som yder forskellige former for støtte og vejledning til vore klasser. Alle klasser har gennem hele uddannelsesforløbet en fast vejleder. Læs mere om studievejledningen.

Mentor
Skolen har endvidere en mentorordning, hvor elever kan tilknyttes en mentor, der er en lærer, som eleven ikke har. Læs mere om mentorordningen.

Lektieværksted
Skrive- og lektieværkstedet er et frivilligt studiemiljø for alle hf- og gymnasieelever, hvor man kan arbejde videre med sine opgaver og få lektiehjælp. Man kan møde op som gruppe eller alene og få vejledning til de skriftlige arbejder: rapporter, oversættelser og stile. Læs mere om tilbuddet.

Studietur
Ekskursioner og studieture er en helt naturlig del af undervisningen på Nakskov Gymnasium og Hf. Eleverne vil typisk komme på en lang studietur til udlandet. De selv skal betale for studieturen, som afhængigt af destination typisk koster omkring 3000 kr. Der ud over er der en eller flere kortere ekskursioner til fx København.

Støttemuligheder
Elever på en ungdomsuddannelse kan få rabat på transport fra bopælen til skolen. Alle, der går på en ungdomsuddannelse, kan endvidere efter ansøgning få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) kvartalet efter, at ansøgeren er fyldt 18 år. Nakskov Gymnasium og HF har derudover en Elevfond, som man kan ansøge om tilskud eller støtte. Læs mere om de forskellige støttemuligheder.

Forsikring
Skolen anbefaler, at eleverne har både en privat ulykkesforsikring og en privat rejseforsikring.

Diverse links
Stx-bekendtgørelsen

Hf-bekendtgørelsen

Statens Uddannelsesstøtte

Uddannelsesguiden

shemaleup.net xfetish.club jamporn.net